Aktualności:

15 January 2008

2008-01-14 KEBACK zminia nazwę™ na ORIENTGIFTPOLSKA

Każda firma, która chce sprostaę‡ oczekiwaniom swoich Klientów, musi byę‡ nastawiona na stały rozwój, a rozwój oznacza zmiany. ORIENTGIFT Polska Sp. z o.o. wchodzi w kolejny etap swojej działalnoś›ci. Dochowuję…c tradycji naszej firmy chcemy zaakcentowaę‡ zachodzę…ce w niej przemiany, dlatego nadaliś›my firmie nowę…, czytelnę… i prosta nazwę™ oraz zmieniliś›my logo. Wraz ze zmianę… tożsamoś›ci podję™liś›my wiele działaś„ zmierzaję…cych do unowocześ›nienia struktury oraz oferty naszej firmy. Wierzymy, że zachodzę…ce w ORIENTGIFT Polska zmiany zaowocuję… wzrostem satysfakcji ze strony naszych obecnych oraz przyszłych Klientów i Partnerów.

Dlaczego ORIENTGIFT Polska ?
Nazwa ORIENTGIFT Polska powstała z kombinacji dwóch członów – dotychczasowej działalnoś›ci Spółki, czyli importu z krajów ORIENTU, a wię™c Dalekiego Wschodu gadżetów (popularnie zwanych giftami) oraz okreś›lenia kraju powstania Spółki - Polski. Nowa nazwa pozwala na płynne przejś›cie do funkcjonowania pod nowym szyldem, przede wszystkim jednak w sposób symboliczny łę…czy przeszłoś›ę‡ z przyszłoś›cię… - wieloletnie doś›wiadczenie firmy z jej otwartoś›cię… na zmiany.

Nowa nazwa i logo
Nowoczesna forma graficzna logo ORIENTGIFT Polska powię…zana jest z chiś„skę… tradycję… – czerwony znak oznacza PRZYJAśšśƒ - wskazuje kierunek przemian firmy – oferowanie nowoczesnych technologii w zakresie produkcji upominków reklamowych niestandardowych zleceś„ oraz wykorzystywania nowoczesnych technik sprzedaży w połę…czeniu z przyjaznym, partnerskim nastawieniem w kierunku Klienta. Kolory czarny i czerwony to tradycyjne kolory ORIENTU - czarny wyraża wyrazistoś›ę‡ przekazywania ważnych treś›ci, czerwieś„ jest odzwierciedleniem otwartoś›ci na Klienta oraz symbolizuje ciepło, czyli przyjazne nastawienie do każdego Klienta.

Szereg pozytywnych zmian
Przed nami wiele wyzwaś„ oraz zwię…zanych z tym zmian maję…cych na celu jeszcze lepszę… organizację™ relacji z dotychczasowymi i przyszłymi Klientami i Partnerami.
Kluczowe zmiany to mię™dzy innymi:
- HOT ANSWER – odpowiedź na wszystkie typowe zapytania w 24 godziny,
- Elastycznoś›ę‡ w przygotowywaniu indywidualnych, nietypowych produkcji w oparciu o sprawdzone technologie i eksperckie doś›wiadczenie,
- Najkrótsze w branży terminy realizacji zamówieś„,
- Wprowadzenie trzyetapowego systemu kontroli jakoś›ci,
- Oferowanie (najniższych) atrakcyjnych cen na rynku przy zachowaniu wysokiej jakoś›ci,
- Wprowadzenie nowego programu lojalnoś›ciowego dla Partnerów, z którymi wspólnie nadal bę™dziemy budowaę‡ pozytywne relacje biznesowe.

Z kim współpracujemy ?
Niezmienna pozostaje - sprawdzona przez lata - zasada współpracy: OBSśUGUJEMY WYśę„CZNIE AGENCJE REKLAMOWE I DYSTRYBUTORÓW upominków reklamowych. Nie obsługujemy KLIENTÓW OSTATECZNYCH.

Zmiana, a konsekwencje prawne
Nowa nazwa Spółki nie zmienia jej statusu prawnego. Zmieniona została jedynie nazwa i wzór logo firmy, co nie pocię…ga za sobę… konsekwencji materialno - prawnych w stosunkach z kontrahentami, czy partnerami handlowymi oraz nie wpływa na dotychczasowe zobowię…zania Spółki i zawarte umowy. ORIENTGIFT Polska Sp. z o.o. posiada te same numery: KRS, REGON, NIP, które obowię…zywały Spółkę™ pod nazwę… KEBACK Sp. z o.o. Wszystkie pozostałe dane spółki - numer konta bankowego, numery telefonów oraz adres - pozostaję… bez zmian. Dodatkowo uruchomiliś›my dla Paś„stwa nowę… domenę™ i witrynę™ internetowę…: www.orientgiftpolska.pl , choę‡ stara witryna www.keback.pl nadal działa. Niezmiennie bę™dzie aktywna strona www.logoband.pl

Personel
Do Paś„stwa pełnej dyspozycji w zakresie fachowego doradztwa pozostaję… niezmiennie;
- Maciej Dembiś„ski – Prezes Zarzę…du, dyrektor zarzę…dzaję…cy.
- Tomasz Lubaczewski – grafik, projektant, fotograf,
oraz zespół nowych pracowników
- Dominika Zaję…c - Szefowa działu sprzedaży - Sales Manager,
- Anna Rymarzak - Specjalista d/s obsługi Klientów na zewnę…trz - outdoor sales,
- Małgorzata Konarska - dział administracji oraz wsparcie działu sprzedaży - administration and sales force,

Co jeszcze ?
To jedynie przedsmak dalszych zmian, o których bę™dziemy rozmawiaę‡ z Paś„stwem podczas zbliżaję…cych się™ targów REMA DAYS, na które już dziś› serdecznie zapraszamy. Otrzymaję… tam Paś„stwo nasz nowy katalog ORIENTGIFT, który z miłę… chę™cię… oddamy w Paś„stwa rę™ce podczas jego premiery w dniach 6-8 lutego 2008 roku na wyżej wymienionej imprezie branżowej.

Cel
Naszym strategicznym celem jest przy Paś„stwa pomocy utrzymanie pozycji lidera w tym niszowym i bardzo wymagaję…cym segmencie.

Gorę…co zapraszamy do dalszej współpracy !

powrót do listy