Aktualności:

FILTRY: 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
January | February | March | April | May | June | July | September | October | November | December |
23 June 2008

2008-06-20 Pierwsze spotkanie nowego Zarzę…du PIAP

W ostania sobotę™ 14 czerwca w śodzi spotkał się™ pierwszy raz nowy Zarzę…d Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Dyskutowano o aktualnych sprawach zwiazanych z bieżę…cę… działalnoś›cia PIAP. Do priorytetów zaliczono pozyskiwanie nowych firm, działania informacyjne o Izbie w mediach oraz wś›ród firm z branży, organizacja konferencji i spotkaś„ oraz udział w najbliższych imprezach targowych w Polsce i za granicę…. Omawiano także kolejne trzecie już wydanie katalogu PROMO GIFT którego dwie kolejne edycje odniosły już zasłuzony sukces na rynku. Kolejne spotkanie Zarzę…du zaplanowano pod koniec czerwca.


zobacz więcej
23 June 2008

2008-06-20 Informacja prasowa o współpracy kancelarii LOVELLS oraz PIAP

Mię™dzynarodowa kancelaria prawna Lovells nawię…zała współpracę™ z Polskę… Izbę… Artykułów Promocyjnych, zrzeszaję…cę… blisko 60 firm i instytucji działaję…cych na rynku produktów i usług reklamowych.

W szczególnoś›ci, zespół prawników i doradców podatkowych Lovells bę™dzie wspieraę‡ członków Izby swoję… wiedzę… podczas organizowanych przez PIAP seminariów i konferencji, jak również współpracowaę‡ z Izbę… przy opracowywaniu proponowanych zmian do aktów prawnych i służyę‡ pomocę… w ocenie możliwych skutków prawnych i praktycznych takich przedsię™wzię™ę‡.


zobacz więcej
20 June 2008

2008-06-18 Konkurs Niekonwencjonalnych Artykułów Reklamowych

Już po raz drugi dwumiesię™cznik „Pro-KREACJA” i Mię™dzynarodowe Targi Poznaś„skie, organizuję… Konkurs Niekonwencjonalnych Artykułów Reklamowych, który odbę™dzie się™ w podczas Targów Euro-Reklama GIFT EXPO w Poznaniu 2-4 wrześ›nia 2008r.


zobacz więcej
09 June 2008

2008-06-09 I Walne Zgromadzenie uchwaliło Kodeks etyki członków PIAP

W ubiegłym tygodniu podczas obrad I Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych uchwalony został Kodeks etyki członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Pełny tekst kodeksy poniżej:


zobacz więcej
09 June 2008

2008-06-09 Nagroda PIAP za szczególne zasługi dla branży przyznana Panu Słowomirowi Giefingowi

Podczas obrad I Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych została przyznana nagroda dla Pana Sławomira Giefinga. jest to uhonorowanie jego osoby za całokształt zasług dla całej branży artykułów promocyjnych. Sławomir Giefing jest Prezesem GJC Inter Media Sp. z o.o. która jest organizatorem Mię™dzynarodowych Dni Reklamy RemaDays, wydawcę… kwartalnika Gifts Journal oraz liderem programu Solidni w Biznesie Wrę™czanie tej nagrody ma mieę‡ charakter cykliczny. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.


zobacz więcej
06 June 2008

2008-06-06 Nowy Zarzę…d PIAP

W dniu wczorajszym obradowało Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Porzę…dek obrad obejmował:
- sprawozdanie Zarzę…du PIAP, Komisji Rewizyjnej oraz Dyrektora Generalnego z działalnoś›ci za okres luty 2007 czerwiec 2008
- informacja finansowa za rok 2007
- zatwierdzenie sprawozdaś„ oraz bilansu
- wybór nowego Zarzę…du Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
- uchwalenie Kodeksu Etyki Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych
- plan działalnoś›ci na lata 2008 / 2009
Obrady przebiegały w bardzo szczerej i konstruktywnej atmosferze. W drodze głosowania wyłoniono nowy Zarzę…d PIAP oraz Komisję™ Rewizyjnę… na 2 kolejne lata w osobach:

Zarzę…d
Zbigniew Kaczor - Prezes
Magdalena Kucharzewska - V-ce Prezes
Tomasz Litwiniak - V-ce Prezes
Dorota Bocian - Członek Zarzę…du
Stanisław Dorosz - Członek Zarzę…du
Karol Małyska - Członek Zarzę…du
Zbigniew Grzeszczuk - Członek Zarzadu
Zbigniew Zieliś„ski - Członek Zarzę…du

Komisja Rewizyjna
Iwona Duliś„ska
Tadeusz Szulc
Aleksander Goś›ciniak


zobacz więcej
05 June 2008

2008-06-04 ISO 9001:2000 w Gemini Media

Poniżej  teś›ę‡ notatki jakę… dostalismy od firmy GEMINI MEDIA.

Z ogromnę… satysfakcję… informujemy, że audyt certyfikuję…cy, przeprowadzony przez TÜV Thüringen, zakoś„czył się™ wynikiem pozytywnym. Za około miesię…c otrzymamy certyfikat poś›wiadczaję…cy zgodnoś›ę‡ Systemu Zarzę…dzania Jakoś›cię… z normę… PN ISO 9001:2000

Gratulujemy użyskania certyfikatu.
Biuro PIAP


zobacz więcej
04 June 2008

2008-06-04 Daj się™ wypromowaę‡ w Poznaniu!

Mię™dzynarodowe Targi Poznaś„skie to od lat organizator najwię™kszych i najważniejszych targów reklamowych w Polsce. W tegorocznym kalendarzu wystawienniczym znalazły się™ kolejne dwie edycje Mię™dzynarodowych Targów Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama: OUTDOOR EXPO 2008 oraz GIFT EXPO 2008, a także wiele innych wydarześ„, spotkaś„ i konferencji dla branży reklamowej.
Podczas targów Euro-Reklama GIFT EXPO 2008, w dniach od 2 do 4 wrześ›nia 2008 zaprezentowane zostanę… najnowsze propozycje w zakresie reklamy BTL. Targi GIFT EXPO przeznaczone sę… w szczególnoś›ci dla producentów, dystrybutorów, importerów i nabywców różnego rodzaju artykułów promocyjnych, noś›ników reklamowych, kalendarzy i odzieży reklamowej. Swoję… ofertę™ zaprezentuje również sektor usług zwię…zanych z reklamę…, mię™dzy innymi agencje reklamowe oraz agencje szeroko poję™tego doradztwa w zakresie marketingu. Nie zabraknie także branżowych mediów oraz wydawnictw specjalistycznych.


zobacz więcej
02 June 2008

2008-06-01 Gadżetowy odlot

Choę‡ do Euro 2012 pozostały jeszcze cztery lata, to UEFA już sprawdza, czy na internetowych aukcjach i bazarach nikt nie sprzedaje gadżetów zwię…zanych z mistrzostwami. Handluję…cym bez pozwolenia grozi wielomilionowymi karami, a nawet wię™zieniem. W ś›ciganiu podróbek uczestniczyę‡ bę™dzie policja i straż miejska, również sami oficjalni sponsorzy wspierani przez armię™ "tajniaków".


zobacz więcej

1